…Ac adre awn er y gadair wag.

in Bardd with No Comments

Dyna oedd steddfod a hanner! byddai’n steddfod a thri chwarter petai bardd wedi cael ei gadeirio, ond awn ni ddim i boeni ym mhellach am yr unig sedd wag yn y pafiliwn ar bnawn gwener.  Rwy’n ffyddiog fod yna ddigon o ddarpar brifeirdd medrus yn aros eu cyfle i hawlio cadeiriau gydag awdlau a dilyniannau ardderchog yn y dyfodol agos. Hoffwn hefyd longyfarch pob un enillydd yng nghystadleuthau’r brifwyl, ac os nad oeddech yn ffuddugol, peidiwch a digaloni, fe wn i’n iawn fod pethau gwell i ddod i chi(siarad o brofiad personol!)

 

Tu ôl i’r rhesi o ddarpar brifeirdd hyn y mae yna gadwyn gynhyrchu enfawr o feirdd yn dal i fwrw yn ei blaen ar y llinell gynhyrchu yn y ffatri eiriau, ac mae’r hwyl mae pob un bardd bach yn ei gael yn codi yn odlau a chyflythrennu a chlecio geiriau fel o’r simneiau. Os buoch yn darllen fy mlog diwethaf fe sylwoch fod gen i wytnhos lawn o ddigwyddiadau ym mhrifwyl Dinbych.

 

Rhaid cyfadde nad oeddwn wedi gobeithio arloesi fel Bardd Plant drwy wneud gweithdy heb blant yddo! Ond dyna a ddigwyddodd ar y sadwrn cyntaf yn sesiwn lawnsio Gwyl Llên Plant y Steddfod.  Roedd hynny i’w ddisgwyl efallai gyda’r penwythnos cyntaf o hyd yn un tawel, ar wahân i’r bandiau pres wrth gwrs! Erbyn y prynhawn serch hynny, fe ddes ar draws sawl plentyn brwdfrydig, a dyna danio’r gwn odlau ar faes cad y seiniau i ddechrau brwydr odli ym mhabell y coleg cymraeg.  Ymunodd y rhieni yn yr hwyl hefyd oedd yn braf i’w weld, yn enwedig o weld y plant yn eu curo!

 

Bu sawl sesiwn hwylus weddill yr wythnos ac rwy’n ddiolchgar i bawb a ddaeth i bob un. Bu trafodaeth ar rôl y Bardd Plant yn y babell lên gyda sawl un o fy rhaglfaenwyr ac roeddwn i’n cael teimlo fel Peter Capaldi ym Mhantheon arwyr cyfres Doctor Who.  Braf fyddai cael gwneud mwy o ddigwyddiadau gyda’r beirdd Plant eraill i gael dysgu o’u profiadau.  Fel a ddywedwyd ar y llwyfan, unwaith yn Fardd Plant, wastad yn Fardd Plant!

Manteisiais ar y sesiwn farddoni yn yr Ŵyl llen Plant i gael y criw i greu cerdd ar y cyd, cerdd a ddenfyddiwyd i lawnsio ymgyrch Shwmae/Sumai (diwrnod i annog cychwyn pobl sgwrs yn Gymraeg ar y 15fed o Hydref – ymunwch a ni!).  Dyma gopi o’r gerdd yn llawysgrifen un o’r beirdd bach, a honno wedi ei chreu mewn cwta 20 munud!

 

Digwyddiad mawr arall yr wythnos oedd cynnal y Stomp i Blant gyntaf erioed yn y byd, wel, y bydysawd a dweud y gwir!  Ces y fraint o fod yn stompfeistr a dyna lle bu 9 o feirdd mwya cyffrous ein cenedl yn ymgiprys am y gorau i ennill stôl fach y stomp.  Roedd jyglo Gruff Sol yn hynod athrylithgar, a doedd ei gerdd e ddim rhy ffôl chwaith.  Tra bod y 9 bardd wedi perfformio cerddi roeddwn yn teimlo y dylent oll eu cyhoeddi rhywsut, dim ond un a lwyddodd i blesio’r beirniaid, sef chi y plant, yn y pen draw, felly llongyfarchiadau stompus o enfawr i Casia Wiliam ar gipio’r stôl. Boed iti lawer o bleser yn eistedd arni yn creu dy gerddi nesaf Casia! Dyma linc i fideos o’r holl gerddi a ddarllenwyd. Mwynhewch!

 

Rwy’n dal i fod wedi blino ond hefyd fy modloni’n llwyr gan holl brysurdeb y brifwyl. Fel y dywedais cyn mynd i Ddinbych, dyma ydy fy hoff adeg yn y flwyddyn ac felly gyda chalon drom ro’n i’n ffarwelio â dyffryn clwyd a’i phobl a fu mor groesawgar.  Cadair wag, shmadair wag! Rwy’n gwybod fod yna ddigon o ddawn trin geiriau ledled gwlad y gân i ni beidio a gorfod poeni y bydd yna gyfres o gadeiriau gwag yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen i ddarllen y degau o awdlau arobryn sydd i ddod, gan obeithio mod i mewn rhyw ffordd fach wedi gallu cyfrannu i ddatblygiad ambell i brifardd bach.

Cofion cynnes a blinedig, Nei.

 

 

 

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top