Am y cynllun

Casia Wiliam 3 - copyright Sioned Birchallweb

 

Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn sicrhau fod plant ym mhob cwr o Gymru yn cael y cyfle i arbrofi â geiriau. Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae’r cynllun yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Dyma fenter sy’n annog creadigrwydd, sgiliau chyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru.

 

Yn ystod 2015-2017 cafodd dros 6000 o blant gyfle i farddoni mewn amryw weithgareddau gan gynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod Gŵyl Llên Plant Caerdydd, dathliadau penblwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd.

 

Ers sefydlu’r prosiect ym mlwyddyn 2000, mae pymtheg wedi ymgymryd â’r rôl, a’r Bardd Plant cyfredol yw Casia Wiliam.

 

“Mae sgwennu yn gyfle i fod yn wirion a chael hwyl. Anfona dy olygydd mewnol am baned a sgwenna beth bynnag lici di. Pan mae’n dod at sgwennu, ti ydi’r bos.”

– Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru

Er mwyn sicrhau fod holl blant Cymru yn enwa o’r cynllun, caiff ei redeg gan Llenyddiaeth Cymru a’i gefnogi gan Llywodraeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru, Urdd Gobaith Cymru ac S4C. Rydym oll yn credu fod gan blant yr hawl i leisio’u barn ac adrodd eu hanesion, a chredwn fod y cynllun arloesol a deinamig hwn yn darparu llwyfan iddynt wneud hynny.

Mae’r prosiect wedi cyd-weithio ag amrywiaeth o sefydliadau megis Into Film, TAG, Cbeebies, Cymdeithas Cymry Llundain, Mentrau Iaith Cymru, Menter Iaith Patagonia, Gŵyl Lenyddiaeth Bologna, Gŵyl Hanes Cymru i Blant, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Y Senedd a llawer mwy.

 

Am Casia (Bardd Plant Cymru 2017-2019):

Yn un o bedwar o blant, ac yn ferch i awdur, mae Casia bob tro wedi mwynhau bod yn un o griw, a chael gwrando ar stori. Ers yn blentyn mae ysgrifennu a darllen wedi bod yn rhan mawr o’i bywyd, a cafodd y diddordebau hynny eu hannog gan athrawon gwych yn ysgol Nefyn, Ysgol Botwnnog ac yna Coleg Meirion Dwyfor. Aeth Casia yn ei blaen i astudio gradd mewn Saesneg ac Ysgifennu Creadigon ym Mhrifysgol Aberystwyth, ble daeth dan ddylanwad beirdd megis Tiffany Atkinson a Damian Walford Davies.

Mae bellach yn aelod o dîm y Ffoaduriaid ar gyfres radio Talwrn y Beirdd, ac felly’n barddoni’n gyson! Mae wedi addasu dwy o nofelau Michael Morpurgo i’r Gymraeg – Ceffyl Rhyfel (Gwasg Carreg Gwalch, 2010) ac Y Llew Pili Pala(Gwasg Carreg Gwalch, 2014) – ac wedi cyhoeddi gwaith gwrediddiol yn y Gymraeg gan gynnwys nofel i blant yn eu harddegau o’r enw Sgrech y Môr (Gwasg y Lolfa, 2014), dwy stori fer o’r enw Arthur yn Achub y Byd a Pedrig y Pysgodyn Pengaled (Gwasg Carreg Gwalch, 2015), ac un stori yng nghasgliad Straeon Tic Toc (Gwasg Gomer, 2016).

“Dwi’n meddwl bod sgwennu yn gwneud lles i blant a phobl ifanc (ac oedolion a dweud y gwir!). Mae’n ffordd saff iddyn nhw fynegi a thrafod eu dyheadau a’u breuddwydion, yn ogystal a’u ofnau a’u gofidion. Mae hefyd yn ffordd dda o gael plant a phobl ifanc i unieithu ac eraill, ac yn ffordd wych o fagu hyder, wrth iddynt ddarllen neu berfformio eu gwaith o flaen eraill. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael barddoni gyda’r sgwennwyr brwd a’r sgwennwyr anfoddog, gan ddangos bod barddoniaeth i bawb.”

– Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru

top