Archives for Bardd

11
Hyd
2016
Anni Fler ap Clustfawr

Anni Fler ap Clustfawr

By Llenyddiaeth Cymru on Hydref 11, 2016 in Bardd Uncategorized with No Comments

Taith Glera Bardd Plant Cymru Rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant gan gwmni Mewn Cymeriad.     Dyma fi ar ddechrau fy nhaith o amgylch cestyll Cymru yn clera. Yn barod i deithio nôl mewn amser gyda phlant Cymru i ddarganfod mwy am y beirdd oedd yn clera yn yr Oesoedd Canol…ac roedd hi’n […]

Read more

2
Meh
2015

Cerdd Fawr Gawslyd Caerffili

By Aneirin Karadog on Mehefin 2, 2015 in Bardd with No Comments

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd fe gynhalies i (Aneirin, nid Anni!) weithdy ym Mhentre Mr Urdd gan wahodd pobol a oedd yn pasio i gyfrannu llinell yr un i greu Cerdd Fawr Gawslyd Caerffili. A dyma’r canlyniad! Cerdd Gawslyd Caerffili- Aneirin Karadog Nid caws swil yw caws Caerffili, O flas castellog y mae’n drewi Mae’n gaws barddonol […]

Read more

26
Mai
2015
Cyhoeddi Enw Bardd Plant newydd Cymru

Cyhoeddi Enw Bardd Plant newydd Cymru

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 26, 2015 in Bardd with No Comments

Anni Llŷn yw’r Bardd Plant Cymru Newydd Mewn seremoni ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd heddiw cyhoeddodd Y Prif Weinidog Carwyn Jones mai’r llenor a’r cyflwynydd teledu Anni Llŷn fydd Bardd Plant Cymru 2015-17. Bydd Anni yn cychwyn ar gyfnod o brentisiaeth dan adain y Bardd Plant presennol, Aneirin Karadog, mewn gwyliau amrywiol dros yr […]

Read more

25
Mai
2015
Bore hwyliog yn Nyffryn Ogwen

Bore hwyliog yn Nyffryn Ogwen

By Aneirin Karadog on Mai 25, 2015 in Bardd with No Comments

Beirdd hwyliog Dyffryn Ogwen Bu’n fore hwyliog yn ysgol Dyffryn Ogwen (12/5/15) yng nghwmni disgyblion blwyddyn 8. Roedd hi’n braf gweld pawb yn dangos sbarc a dychymyg wrth fynd ati i odli a chyflythrennu. Ar ddiwedd y bore aeth y perfformiadau o gerddi a weithiwyd mewn dim o amser â bi i sawl cyfeiriad, o’r […]

Read more

21
Mai
2015
Cyrhaeddais Ysgol y Creuddyn…

Cyrhaeddais Ysgol y Creuddyn…

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 21, 2015 in Bardd with No Comments

Ar fore fy mhenblwydd (11/05/2015) fe ges i’r pleser o alw yn Ysgol y Creuddyn, ysgol yr oedd fy nhad yn athro ynddi pan agorodd hi am y tro cyntaf ym 1981. Mae safon yr athrawon wedi codi ers hynny, wy’n falch o ddweud! Roedd safon y cerddi yn rhywbeth i’w ymfalchïo ynddo hefyd gan […]

Read more

21
Mai
2015
Dolgarrog

Dolgarrog

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 21, 2015 in Bardd with No Comments

Dolgarrog 11 Mai 2015 Bu’r daith i Ysgol Gynradd Dolgarrog yn un bleserus iawn lawr drwy ddyffryn Conwy, dyffryn prydferth iawn mae’n rhaid dweud. A chynnes iawn oedd y croeso gan y staff a’r disgyblion wrth i ni fwrw ati i fwynhau chwarae â geiriau. Ar safle’r ysgol hefyd mae Canolfan Iaith Gymraeg Conwy, lle sy’n […]

Read more

11
Mai
2015

Dod â hanes yn fyw yn y Fedwen Lyfrau

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 11, 2015 in Bardd with No Comments

Ddydd Sadwrn yr ail o Fai, cynhaliwyd Y Fedwen Lyfrau am y tro cyntaf ym Merthyr Tudful. Gŵyl sy’n dathlu llyfrau yw hi, fel mae’r enw yn ei awgrymu, ac mae’n teithio o le i le gan ddigwydd tua Calan Mai bob blwyddyn. Eleni, fe fûm yn ymweld ag ysgolion ardal Merthyr er mwyn gosod […]

Read more

11
Mai
2015
Hafod Lon a’i fyd o Liw

Hafod Lon a’i fyd o Liw

By Llenyddiaeth Cymru on Mai 11, 2015 in Bardd with No Comments

Ar fore Iau y 7fed o Fai ces i’r fraint o ymweld ag Ysgol Hafod Lon a hynny am y tro cyntaf. Ro’n wedi clywed am y gwaith gwych mae’r athrawon yn ei wneud yn yr ysgol a’r cyfleon di-ri sydd yno i’r disgyblion gael ehangu eu gorwelion. Dechreuodd yr ymweliad gyda’r criw yn ymddangos […]

Read more

21
Ebr
2015
Ar wib i Bontrobert

Ar wib i Bontrobert

By Aneirin Karadog on Ebrill 21, 2015 in Bardd Uncategorized with No Comments

Brynhawn Gwener (17/5/15) ces groeso llawn o fwynder Maldwyn gan athrawon a disgyblion ysgol Pontrobert, nid nepell o Feifod, sef lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Roedd hi’n hyfryd clywed acenion bræf y criw, ac ro’n i wir yn teimlo yn barod am Eisteddfod gofiadwy arall eto eleni. Diolch i’r beirdd bach am eu cyfraniad i […]

Read more

1
Ebr
2015
Beirdd Plant y Byd o Dan Un To

Beirdd Plant y Byd o Dan Un To

By Aneirin Karadog on Ebrill 1, 2015 in Bardd with No Comments

Ffair Llyfrau Plant Bologna oedd y lleoliad ar gyfer ail gynhadledd ryngwladol y ‘Laureates’ plant a phobol ifanc. Mae cynhadledd i feirdd plant, awduron llawryfog i’r ieuenctid, a llysgenhadon darllen amryw wledydd yn ninas Bologna, yn yr Eidal, yn swnio fel esgus i fwyta pasta blasus yn hytrach na gwasanaethu’r cyfryw blant ac ieuenctid! Tra […]

Read more

1
Ebr
2015
Gwobr Ryngwladol Astrid Lindgren

Gwobr Ryngwladol Astrid Lindgren

By Aneirin Karadog on Ebrill 1, 2015 in Bardd with No Comments

Yn Ffair Llyfrau Plant Bologna, roedd seremoni wobrwyo Gwobr Goffa Astrid Lindgren yn digwydd, a sefydlwyd yn sgîl ei marwolaeth yn 2001. Hi oedd awdur llyfrau plant mwyaf Sweden. Dyma wobr sy’n cael ei dyfarnu i awdur, arlunydd sefydliad sy’n arloesi ym myd llyfrau plant, a gall yr awdur ddod o unrhyw un o’r 60 […]

Read more

30
Maw
2015
Bolognia Yn Croesawu’r Beirdd

Bolognia Yn Croesawu’r Beirdd

By Aneirin Karadog on Mawrth 30, 2015 in Bardd with No Comments

O’r chwith i’r dde: Johanna Lindbäck, Llysgennad Darllen Sweden; Malorie Blackman, Awdur Llawryfog Plant y DU; Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru; Martin Daws, Awdur Ieuenctid Cymru. Ar noson llawer cynhesach na nosweithi gwyntog diweddar Cymru, fe lanion ni (29/03/15) ym maes awyr Bologna. Y gorchwyl cyntaf oedd cael cwrdd â’r awduron llawryfog i blant a phobol […]

Read more

24
Maw
2015

7 o Bethau Peryg yn Ysgol Terrig

By Aneirin Karadog on Mawrth 24, 2015 in Bardd with No Comments

Bore ma (23/03/15) aeth y daith Glera â fi i bentre Treuddyn, ger Yr Wyddgrug ac i Ysgol Terrig, sy’n cael ei enw o’r afon leol, mae’n debyg. Wrth deithio yno, ac yn y dyddiau cyn yr ymweliad bu cerdd Twm Morys o’r daith a’r gyfrol chwedlonol Eldorado, 7 o Bethau Peryg yn Ne’r Amerig […]

Read more

23
Maw
2015

Unllais Dyffryn Nantlle

By Aneirin Karadog on Mawrth 23, 2015 in Bardd with No Comments

Fore Iau (19/03/15) ces y pleser o alw yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle i weithio gyda blwyddyn 7. Bu i’n llwybrau groesi o’r blaen, gyda rhai ohonyn nhw o leiaf, yn sgil ymweliad ag Ysgol Gynradd Brynaerau ym Mhont Llyfni. Braf iawn oedd gweld fod eu Cymreictod yn ffynnu a bod y criw i gyd yn mynd o […]

Read more

23
Maw
2015

Bwrw’r aur yn Aberaeron

By Aneirin Karadog on Mawrth 23, 2015 in Bardd with No Comments

Brynhawn Mercher (18/03/15) ces groeso cynnes iawn yn ysgol uwchradd Aberaeron. Roedd paneidiau a bisgedi yn fy nisgwyl yn y dosbarth, sy’n anarferol ac yn hyfryd, felly dechre bu raid drwy rapio am yfed te! Sylweddolais yn glou mod i yng nghwmni criw a fwynheai ddefnyddio’r iaith, gobeithio y peri hynny a bod cyfleon ganddynt […]

Read more

18
Maw
2015

Yn niwylliant Llanelli

By Aneirin Karadog on Mawrth 18, 2015 in Bardd with No Comments

Fore ddoe(17/03/15) Ysgol y Strade oedd pen y daith i’r clerwr hwn. Cyrhaeddais yno mewn cwrwgl, a syrthio yn bendramwnwgl i afon o wybodaeth Gwgl! Wel, o leia dyna sut aeth hi ar ddechrau rap byrfyfyr a greais o eiriau a ddewisiwyd gan ddisgyblion blwyddyn 7. Roedd yr awr yng nghmwni’r dosbarth yn llawn o […]

Read more

18
Maw
2015

Ysgol Maes y Gwendraeth a Slam Cymru

By Aneirin Karadog on Mawrth 18, 2015 in Bardd with No Comments

Fore Llun mi fûm yn Ysgol Maes Y Gwendraeth, ger Cefneithin. Mae’n ysgol sydd wedi newid enw a wynebu newidiadau eraill wrth i addsyg yn Sir Gâr gael ei adrefnu. Ac er nad oes ‘gyrfa’ bellach yn enw’r ysgol, gwelais arwyddion gobeithiol fore Llun fod yna ambell un a allai gael gyrfa fel beirdd a […]

Read more

12
Maw
2015

Bylchau

By Aneirin Karadog on Mawrth 12, 2015 in Bardd with No Comments

Mynnodd y Mis Bach dwgyd ein cewri a gadael bwlch a dawela’n byd, bwlch na welwn mo’i waelod wrth grychu dros y dibyn; Bwlch na welwn ei ben draw wrth inni wag-rythu tua’r gorwel. Ond teimlwn bob eiliad o’n hanes, galarwn a dathlwn bob darn yn frwydrau ym mhob deigryn, yn gamwedd ym mhob gwên. […]

Read more

9
Maw
2015
Rapio heb Deio i Dywyn

Rapio heb Deio i Dywyn

By Aneirin Karadog on Mawrth 9, 2015 in Bardd with No Comments

Y prynhawn yma (9/03/15) mi fues i yn Ysgol Gynradd Penybryn, Tywyn. Ces groeso mawr gan flwyddyn 6, a hwythau yn llawn brwdfrydedd dros odli, cyflythrennu a chreu raps a cherddi yn Gymraeg. Ac mewn tref sydd wedi magu enw go Saesnig i’w hun, ymhlith trefi’r arfordir, braf oedd gweld y gwaith caled y mae’r athrawon […]

Read more

10
Chw
2015
Yn Ysgol Heol y Celyn

Yn Ysgol Heol y Celyn

By Aneirin Karadog on Chwefror 10, 2015 in Bardd with No Comments

Bu’r ymweliad ag Ysgol Heol y Celyn yn un arbennig i fi yn yr ystyr mai tafliad carreg o fynna y bues i i’r ysgol, sef Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydfelen. Bellach nid oes ond tai ar hen safle’r ysgol, a rhyfedd oedd gyrru’n sydyn drwy’r tai cyn mynd i’r ysgol. Dwi’n meddwl mai ger ty […]

Read more

top