Cerdd Fawr Plant Cymru

in Bardd with No Comments

Bardd Plant Cymru yn cyflwyno Cerdd Fawr Plant Cymru

Ar ddiwedd ei flwyddyn gyntaf hynod lwyddiannus fel y Bardd Plant, bydd Aneirin Karadog yn cyflwyno première Cerdd Fawr Plant Cymru. Bydd clip arbennig o’r gerdd, sy’n serennu cast dawnus o feirdd bach Cymru, yn cael ei ddangos ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd am 4.40pm brynhawn Mawrth 27 Mai. Cerdd yw hon sydd wedi ei chyfansoddi gan 60 o ysgolion o bob cwr o’r wlad, ar y thema ‘Fy Narn Bach i o Gymru’. Gallwch chi wylio fersiwn lawn 15 munud o’r gerdd drwy glicio ar y fideo isod:

 

Cyhoeddodd Aneirin yr her i blant Cymru ar 3 Hydref, sef Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, a’r bwriad oedd i greu cerdd anferthol, o bosib y mwya’n y byd. Ers hynny mae’r penillion sy’n clodfori gwahanol ardaloedd a bröydd Cymru wedi bod yn llifo i mewn. Cliciwch yma i ymweld â map sy’n dangos pa ysgolion a gyfrannodd at y Gerdd Fawr, oes pin yn eich ardal chi? Meddai Aneirin:

“Ymdrech i geisio tynnu mwy o ieuenctid Cymru mewn i gylchdaith y Bardd Plant oedd her y Gerdd Fawr. Bues i’n pryderu i ddechrau na fyddai neb yn ateb yr her, ond cael fy siomi ar yr ochr orau y gwnes i yn y pen draw, wrth i gymaint o benillion ddod mewn nes ei bod fel drafft cyntaf yn gerdd 24 tudalen o hyd!”

Mae’r gerdd fawr bellach wedi ei golygu, a gallwch ei ddarllen yn llawn isod:

 

Y Gerdd Fawr
‘Fy rhan fach i o Gymru’

Castell Cydweli, gan Lowri Elias, Blwyddyn 5, Ysgol Gynradd Cefneithin
Roedd y milwyr hen ac ifanc,
Yn nofio drwy’r ffos fel pysgod,
Pawb yn barod i ymladd,
A phob un mor dawel a llygod

Gwledda yn y wledd,
Wrth fwyta llond bola o gig moch,
Ar ôl gadael y ffôs,
Sydd nawr yn goch.

Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen, Cwmtawe
Dewch am dro i Waun-Cae-Gurwen,
Bro Gareth, Barry, Caffi Cresci,
Dewch am amser hudol lawen,
Y Waun, wrth droed y Mynydd Du.

Ysgol Gymraeg Rhydaman – Blwyddyn 6
Ein cartref yw Rhydaman, canolfan hwyl a sbri,
Cewch groeso yn Rhydaman a chwrdd a ffrindiau lu,
Capeli ac eglwysi, pethau sy’n bwysig i ni,
Ymweld a ffatri Corgi, cewch hwyl yn ein tref fach ni.

Mrs Lloyd a Blwyddyn 3, Ysgol Nantgaredig, Caerfyrddin (Cerdd wedi ei selio ar fathodyn yr ysgol)
Hen bont garreg i groesi;
Yr afon ar ei thaith,
Sibrwd mae’r Afon Tywi
Wrth lifo lawr i’r traeth.

Ysgol Llangynnwr, Ardal: Caerfyrddin
Ardal hud a lledrith Myrddin,
Dros y Tywi mae’r ddraig yn rhuo,
Cestyll, siopa a chelf Caerfyrddin,
I adael s’dim byd ond crio.

Ysgol Gymunedol Peniel, Sir Gaerfyrddin
Pentref Peniel perffeithrwydd prydferth
Gyda’i dirlun gwyrddni hardd
A chymuned glos sy’n gywerth
Ag unrhyw ryddiaith ‘sgwennwyd gan fardd.

Evan Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Ardal dan sylw yn y gerdd: Tŷ Ddewi
Fy hoff ddarn i o Gymru,
Lle mae hi’n haf o hyd,
Yw dinas fach Tŷ Ddewi,
Y lle gorau yn y byd.

Seren Ash, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Ardal: Dinbych y Pysgod
Gwyliau gwefreiddiol a gawn yn yr haf
Yn Ninbych y Pysgod bob tro.
Traethau euraidd a chwmni braf
Sy’n ein denu nôl i’r fro.

Nia Jones a Lily Gray Bl.4, Ysgol Glannau Gwaun, Abergwaun, Sir Benfro
Lliw oren y dail ar goed y bryn
Y tonnau yn canu fel côr
Plant y stryd yn syllu’n syn
At ddolffiniaid glaslwyd y môr.

Hanna Davies o Ysgol Cwrtnewydd, Cylch Llanbedr Pont Steffan
Swn plant Cwrt sydd yn yr awel,
Swn y chwarel sy’n creu stwr,
Pobl yn gweddio’n dawel,
Afon Cledlyn gyda’i ddwr.

Ysgol Gynradd Llandysul
Mewn cornel fach o Gymru
Mae ysgol orau’r byd.
Llandysul, ger y Teifi
Sy’n ysgol llawn o hud.

Megan Wyn, Carla Block, Ceris Price a Tiegan Pierce blwyddyn 6 ysgol Aberbanc.
Aberbanc a’r haul yn braf
Y plant yn chwarae’n glen,
Ysgol fach ar ddydd o haf
Cewch groeso gyda gwên.

Ysgol Uwchradd Aberteifi
Yr hen gastell yn ymestyn i’r awyr,
Safle gwych ar gyfer Eisteddfod Yr Urdd,
Yr afon Teifi yn llithro fel neidr,
Tuag at y môr mawr glaswyrdd.

Ysgol Ciliau Parc, Ciliau Aeron ger Aberaeron, Ceredigion
Mae’n hardal ni yn hyfryd iawn
Sef ardal Ciliau Aeron.
Cefngwlad, arfordir, ffermydd gawn
A Phlasty Llanerchaeron.

Ysgol Gynradd Llanilar, Ceredigion
Cymuned gyfeillgar ein pentref bach,
Siop, llwybr beicio a pharc – hwyl a sbri!
Llyn, Eglwys Ilar ac Ysgol Iach,
Un teulu hapus ydym ni!

Madeleine Grice-Woods, Bl.6, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Ysgol Gymraeg a choleg mawr,
Prom ac awyr las,
Trên bach Consti yn teithio bob awr,
A’r twrisitiaid yn dod ar ras!

Blwyddyn 5 a 6, Ysgol Penybryn, Tywyn
O’r Gader drwy Dalyllyn
Llifai’r afon Dysynni
Drwy’r dyffryn draw am Dywyn
Dyma ein hardal ni.

Blwyddyn 6, Ysgol y Traeth, Abermaw
Pont y Bermo, hir fel neidr, hen a rhydlyd,
Machlud haul ar y traeth, tywodlyd, tawel,
Ffair amryliw a’r goleuadau’n fflachio, cerddoriaeth swnllyd,
Harbwr llawn cychod llon yn teithio yn yr awel.

Ysgol Friog, Ardal: Friog a Fairbourne
Dau bentref unigryw ond un llais uchel,
Dannedd draig yn ein amddiffyn ger y tywod melyn,
Llif ymwelwyr yr haf yn ystod y llanw isel,
llanw y mor, ein ffrind a’n gelyn.

Ysgol Ffridd y Llyn, Cefnddwysarn, Bala
Dros Ffridd y Llyn mae Cynlas yn gwylio
Dwr y Meloch a’r iaith yn llifo,
Draw yn y goedwig fe glywi di hwtian
Geiriau doeth yr hen dylluan.

Ysgol Betws Gwerfyl Goch. Sir Ddinbych
Pentref Betws mor gartrefol,
Ffermydd, coedwig a mynyddoedd,
Trebor Edwards, llais mor swynol,
Gwyrddni’r caeau a’r holl diroedd.

Luned Rhys – Chwilog
Darn bach o dir yn y byd,
Dau gapel ac ysgol y pentref,
Llond llaw o siopau a Lon Goed llawn hud,
Dyna sy’n creu fy nghartref.

Llanbedrog, Gwenno a Mia
‘Traethau Llŷn’
Porth Iago sy’n dywod arian,
Porth Oer sy’n siffrwd a sisial,
Potrhdinllaen sy’n gregyn bychain,
Swn y mor yn canu a thincial.

Porth Meudwy heb siw na miw,
Mor o firi yn Abersoch ,
Llanbedrog sy’n resi o liw,
a’r haul yn machlud yn gringoch.

Ysgol Morfa Nefyn
Hardd yw Porthdinllaen wrth y mor,
Y tywod euraidd o diolch Dduw.
Plant Morfa’n canu yn un cor,
“O dyma le braf i ni gael byw!”

Katie Watson, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Betws y Coed
Lle prydferth iawn yw’r hen Fetws y Coed
Mae siopau bach da a phethau bach tlws
Ewch yna mewn car neu ewch yna ar droed
O peidiwch byth a chloi eich drws.

Beirdd Blwyddyn 8, Ysgol Dyffryn Ogwen, Ardal Bethesda
Aroglaf yr awel glir,
Gwelaf chwarel ein cyndadau,
Blasaf wledd ein tir
A chanaf am y mannau (gorau!)

Y mynyddoedd mawr
a’r cymylau ar ras
ar doriad y wawr
ym mhentref Rhiwlas.

Tregarth fy mhentref i
Mae’n werth y byd i gyd.
Lle sy’n llawn o hwyl a sbri
Dewch i brofi’r rhyddid!

Gwelaf y caeau mawr gwyrdd
Gwelaf adar y lli
a cheffylau ar ffyrdd –
Mynydd Llandegai i mi.

Rachub yw’r lle gora –
Lle ma twrw fy mywyd.
Er ei bod hi’n bwrw bob bora
Dydw i byth am symud.

Tomenni llechi’r Arglwydd Penrhyn,
Bellach yn gartref i filltir o weiren,
Wrth gamu’n ddewr i’r teclyn,
Cewch hedfan pum can troedfedd uwchben.

Bethesda yn fy nghalon
a rygbi yn fy ngwaed.
Ni allaf fyth gael digon
o’r Dyffryn dan fy nhraed.

Ysgol Cwm y Glo, Caernarfon
Wrth droed mynyddoedd Eryri,
Mae llawer yn mynd am dro,
Ymweld â hen Chwareli,
Sy’n hanes i Gwm y Glo.

Ysgol Yr Hendre, Caernarfon
Dyma Gaer yn Arfon
Tre Gymreicaf y byd
Cofis, castell, cei, afon
‘Rydan ni yma o hyd’.

Blwyddyn 4, Ysgol y Gelli, Caernarfon
Does unman tebyg i’n dref fach ni
Y Foryd, castell, Twtil a Stryd Llyn;
O’r dre’ i’r Gelli, cewch hwyl a sbri
Y Cofis cwl yn cicio pel yng Nghae Glyn.

Heledd Swyn ac Eleri Jones, Ysgol Llanrug
Llanrug yw ein cornel fach ni,
Lle mae afonydd y seiont a’r rhos,
Mynydd or enw Cefn Du,
A natur o’n cwmpos mor dlos.

Ysgol Y Felinheli, Gwynedd
Dewch ar daith i’r Felinheli,
Ar Afon Menai hwylio wnawn,
Mynyddoedd hyfryd gwyrdd Eryri,
A gwyl a charnifal yma gawn.

Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 Ysgol Hirael, Bangor
Gwylanod barus sy’n sgrechian,
Ar ffrindiau Hirael ger y mor,
Ceir, bysus a tacsis sy’n bibian,
Pysgod, crancod a chychod galor!

Faith Rodgders, Ysgol Maelgwn, Cyffordd Llandudno, Conwy
Mae yna gastell yng Nghonwy yn sefyll fel cawr,
Hefyd ceir ty lleiaf ym Mhrydain,
Yn Llandudno mae yna llethr sgio mawr
A Cenin pedr yn tyfu yn y caeau main.

Ysgol Cerrigydrudion, Uwch Aled, Conwy
Coed a blodau yng Ngherrigydrudion,
Mynyddoedd a llynnoedd hardd o fri.
Pobol glên, hyfryd a ffyddlon,
Llwynogod, wiwerod, adar a’u si.

Ethan Clark, Ysgol Glan Morfa, Abergele
Dewch i Abergele bendigedig,
Ac yma gewch chi weld Castell Gwrych.
Dewch i’n trefn arbennig,
Mae Abergele’n wych!
Greta Jones, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Henllan
Rwy’n hoffi mynd i Henllan
Lle mae Nain a Taid yn byw,
I weled coed y berllan
A phopeth sy’n unigryw.

David Wedge, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Conwy
Lle bach hanesyddol yw e,
Lle poblogaidd yw Conwy.
Lle braf am baned fach o de,
Lle hardd a phawb yn gwenu.

William Thomas, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Betws yn Rhos
Betws yn Rhos a’i gaeau gwyrdd
Lle mae pawb yn chwarae’n iach.
Dewch draw am dro ar hyd y ffyrdd
I’r pentref hardd a’r ysgol fach.

Harry Richardson, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Parc Eirias, Bae Colwyn
Parc Eirias yw fy ardal i,
Y parc a’r ganolfan siopau.
Hoff iawn o rygbi ydym ni
Dewch draw i wylio’r gemau.

Tesni Hughes, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Llandrillo yn Rhos
Llandrillo-yn-Rhos yw ble dwi’n byw
Wrth ymyl y mor a’r ysgolion,
Mae’n strydoedd ni yn llawn o liw,
A phlant sy’n bwyta sglodion!

Ella Jones, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Hen Golwyn
Hen Golwyn sy’n lle hapus i mi
A phawb yn gwenu o hyd.
Pobl yn dweud ‘Helo’ wrthych chi
Dyma’r lle gorau’n y byd i gyd.

Moli Jones, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Ysgol y Creuddyn
Ysgol y Creuddyn yw’r orau’n y byd,
Mae’r bwyd yn flasus ac mae hwyl i gael,
Mae’r athrawon yn glen o hyd ac o hyd,
Ac yno mae gen i ffrindiau hael.

Cerys Vick, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Penmaenmawr
Fy narn bach i o Gymru,
mi ddywedai wrthych nawr –
y lle caiff pawb ei synnu,
Lle da yw Penmaenmawr!

Megan Owen, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Cyffordd Llandudno
Cyffordd Llandudno sy’n lle gwych i mi,
Yn y Gyffordd mae pawb yn rhydd,
Parciau a sinemau, hwyl a sbri,
Mae pawb yn gwenu bob dydd.

Katie Watson, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Betws y Coed
Lle prydferth iawn yw’r hen Fetws y Coed
Mae siopau bach da a phethau bach tlws
Ewch yna mewn car neu ewch yna ar droed
O peidiwch byth a chloi eich drws.

Anna Lloyd-Jones, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Deganwy
Rydw i’n byw yn Neganwy,
Y lle sydd mor arbennig.
Ar hyd y glannau mae mwy
Na dim ond traeth o gerrig.

Rhiannon Williams, Ysgol y Creuddyn. Ardal: Henryd.
Rwy’n byw draw yn Henryd,
Mae wir yn lle bach hardd,
Y mae’n bentref hyfryd,
Mae’n lle i dyfu’n fardd.

Ysgol y Llys, Prestatyn, Sir Ddinbych
Ar eich union ymlwybrwch i’r dwyrain,
i’r gogledd, eich sodlau yn grimp.
I Brestatyn, cewch groeso sy’n gywrain
Y gorau ar hyd yr A55!

Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, ger Rhuthun
Clwyd a’r Hesbin sydd yn llifo,
Bryniau Clwyd, Moel Gyw, Moel Famau,
Clychau’r Llan bob Sul yn seinio
Dyffryn Clwyd yw’r dyffryn gorau.

Eleanor Davies Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr, Dinbych
Caeau, eglwysi, mynwent a phlas,
Dyma bentre lliwgar a llon,
Ffrindiau caredig neb yn gas,
A ger yr ysgol mae Sant Dyfnog a’i ffynnon.

Ysgol Clocaenog, Rhuthun
Mae’r gloch yn Ysgol Clocaenog
Yn galw ar y disgyblion
Yn canu’n uchel fel ceiliog
Ar draws y bont a’r afon.

Joel, Ysgol Cyffylliog, Rhuthun
Ysgol Cyffylliog yw fy ysgol i,
Dwi’n hoffi hi fel Mam a Dad,
Ysgol Hapus a bach yw hi,
Mae hi yng nghefn gwlad.

Ysgol Pentrecelyn, Rhuthun
Helyn, Masi, Simwnt Fychan,
Byd Rhys Ifans a Rhys Meirion.
Bedd y Cochyn – Llanelidan;
Pentrecelyn – bro enwogion!

Ysgol Bro Elwern, Ardal: Gwyddelwern, (Edeyrnion) Sir Ddinbych
Bwrdd y Tri Arglwydd,Ty Mawr, Caenog,
Eglwys Beuno a’i mynwent gron,
Hendre Isa, Bryn Saith Marchog,
Trysor o ardal ydi hon.

Ysgol Llangwm, Conwy
Cemig a Medrad sy’n llifo trwy Langwm,
Heibio Bryn Clochydd, Llais Afon, Garthnant
Ardal y Degwm ac Ystrad a’r Rhengwm
Cartref yr eithin, Cerdd dafod, Cerdd dant.

Ysgol Bro Dyfrdwy, Ardal: Cynwyd a Llandrillo, Sir Ddinbych
Owain Glyndwr ar droed y bryn,
Yr afon Ddyfrdwy’n llifo’n llon;
Eglwys Llangar a’r carw gwyn-
Ardal o harddwch ydy hon.

Ysgol Y Gwernant, Ardal: Llangollen, Sir Ddinbych
Pont Cysyllte, Bwlch yr Oernant,
Piler Eliseg, Dinas Brân.
Llawn o gyfoeth yn Y Gwernant,
Pafiliwn llawn a phawb yn gân.

Lowri Angharad Griffiths, Rhiwlas Croesoswallt
Yng nghanol yr holl fynyddoedd,
A thiroedd Lloegr gerllaw,
Mae ardal fechan yno ers canrifoedd,
A’i bobl yn barod i estyn llaw.

Angharad a Daniel, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Powys
Llanfyllin y dref hardd iawn,
Afon Cain yn llifo i lawr,
Siopwyr efo eu bagiau yn llawn,
Y Goeden Unig ar fryn mawr.

Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt
Croeso’r Sioe Fawr ganol Gorffennaf i chi
Tarw du’n rhuo’n ddewr ar lan afon Gwy
Cofio brwydr yr Epynt ac am dristwch Cilmeri
Golygfeydd gwyrdd, di-gyffwrdd – oes eisiau mwy?

Uwchradd Llanfair ym Muallt
2. (Llandrindod) gan Tegwen Bruce-Deans
Muriau tyrog cochion,
Arlais yn brysio i’r gwaelod,
Coedwig a llyn ein cymdogion,
Tref y rhiw deg yw Llandrindod.

Uwchradd Llanfair ym Muallt
3. (Nantmel) gan Luke Sparrow
Sefyll fel bryn o fyd arall,
Yn wynebu’r gwyntoedd ymosodol,
Gwarchodwr y pentre bach dall,
Yn gefn i gwm Nantmel, awyrol.

Uwchradd Llanfair ym Muallt
4. (Llanfair ym Muallt) gan Jessie Hazell a Freya Richards
Ewch i’r Wyeside am ffilmiau gwych,
Cofeb Llywelyn sy’n angerddol iawn,
Yr afon Gwy sy’ byth yn sych
A’r Sioe’n Llanelwedd bob tro’n llawn.

Grŵp Sws / Ysgol Gymraeg Ifor Hael
Dewch i Ysgol Ifor Hael,
Dewch i weld plant hapus,
Dewch i weld gwenau’r haul,
Yn dawnsio yn ddireidus.

Grŵp yr Enfys / Ysgol Gymraeg Ifor Hael
Pont Drawsgludo fel cawr tal,
Yn sefyll yn fawr ar bwys y dŵr.
Llwyd a llyfn, ac yn gryf fel wal,
Fe’i gwelwch chi ef rwy’n siŵr.

Grŵp yr Eira / Ysgol Gymraeg Ifor Hael
Y Dreigiau mewn gwisg du,
Cryf a chyflym o flaen y cannoedd.
Awn yn gyffrous i’w gweld yn llu,
“Dewch y Dreigiau” yw fy mloedd

Ysgol Panteg, Griffithstown, Pontypwl.
Panteg, Hanes cyfoethog, ardal anhygoel,
Tai teras di-ri, byd natur wrth y drws,
Pentref gofalgar, mynyddoedd moel,
Cyfeillgarwch cymdogion yn rhoi sws.

Rhys Woods, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
Man geni rhyfelwyr dewr ac arwrol
Simon Weston, Tasker Watkins ymysg ein mawrion
Daeth Siarl y cyntaf i’w blasty rhagorol
Cwrt pel llaw yn faes i chwaraewyr cryfion

Manon Lewis, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili
Caerffili, Caerffili, y dref orau’n y byd,
Diwylliant y castell, ein prif gymeriad ni.
Digwyddiadau cyffrous pob blwyddyn o hyd…
Eisteddfod 2015 dewch yn llu!

Ysgol Mynydd Bychan
Calon Cymru yw Caerdydd
Siopau, bwytai sy’n ddi-ri,
Bale i ballet ,dyma sydd
yma’n ein prifddinas ni.

Garth Olwg, Pontypridd
Ysgol Garth Olwg sy’n ysgol o fri
Yswn i fynd yno bron pob dydd
Mae’r athrawon a’r plant yn cael digon o sbri,
O! dewch yn llu i Bontypridd.

Ysgol Gyfun Garth Olwg – dosbarth 7 Owain, Pentre’r Eglwys, Pontypridd
Y Garth yw ein “mynydd”
Oedd gynt yn ddim ond bryn,
Clyw ef ein lleferydd
A’r hwyl yn y llecyn!

Llewelyn Lloyd, Ellie Noble, Ela Edwards a Rhian Clatworthy; Ysgol Llanhari.
Llantrisant yw ein cartref ni.
Cewch weld ambell i eglwys a’r Bili Wynt.
Bydd yr ysbyty yn eich helpu chi
A chynhyrchir arian Prydain yn y ‘Royal Mint’.

Ysgol Gyfun Rhydywaun, Hirwaun, RHCT
Dewch i Ysgol Rhydywaun
Am lot o hwyl a sbri
Wedi’n lleoli ym Mhenywaun
Yr orau ydym ni!

Blwyddyn 2, YGG Bryn y Mor, Abertawe.
Y Mwmbwls, y Marina a thraethau braf,
Amgueddfa, stadiwm a sbri!
Mwynhau hufen ia Joe’s ar ddiwrnod o haf,
Abertawe – ein dinas ni!


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top