Gwybodaeth

Cynllun ar y cyd yw Bardd Plant Cymru rhwng Llenyddiaeth Cymru, Urdd Gobaith Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Uned y Gymraeg yn y Gymuned, Llywodraeth Cymru.

Dyma fideo fer am gynllun Bardd Plant Cymru 2011-13:

 

Mwy am y partneriaid:

Llenyddiaeth Cymru : Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol sy’n gyfrifol am hybu llenyddiaeth yn Nghymru. Mae nhw’n trefnu sawl digwyddiad a gŵyl llenyddol i blant ac oedolion drwy gydol y flwyddyn yn cynnwys Sgwadiau ‘Sgwennu’r Ifainc, cynllun Awdur Ieuenctid Cymru, a Gŵyl Llên Plant Caerdydd. 

 

S4/C: S4C yw’r unig ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg.Mae S4C yn darlledu dros 115 awr o raglenni bob wythnos – o chwaraeon, drama a cherddoriaeth i ffeithiol, adloniant a digwyddiadau – ar wahanol llwyfannau, gan gynnwys y we. Mae S4C yn cynnig gwasanaethau helaeth ar gyfer plant: Cyw ar gyfer y gwylwyr iau, Stwnsh ar gyfer plant hŷn a rhaglenni ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau.


Cyngor Llyfrau Cymru : Mae’r Cyngor Llyfrau yn gorff cenedlaethol sy’n ganolbwynt i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau i blant a phobl ifanc gan yr adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, gan gynnwys nifer y mae’r Bardd Plant yn cyfrannu atynt. Caiff un o ysgolion y Clwb Llyfrau ymweliad am ddim gan y bardd yn wobr, ac mae sesiynau gyda’r bardd yn rhan o weithgareddau rownd genedlaethol y cystadlaethau llyfrau blynyddol. Mae’r bardd yn ysgrifennu cerdd i gyfarch enillwyr gwobrau Tir na n-Og ac fe gynhyrchir poster o rhai o’i gerddi’n flynyddol. Dosberthir y rhain i holl ysgolion Cymru.

 

Llywodraeth Cymru : Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru. Ein nod yw cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith (Strategaeth y Gymraeg 2012 – 2017 Iaith fyw: iaith byw.) Mae’r Llywodraeth yn hapus i gefnogi prosiect Bardd Plant Cymru ac hefyd yn cynnal amryw o brosiectau ar gyfer ieuenctid er enghraifft Prosiect Cefnogi Arferion Iaith a phrosiect cerddoriaeth Ciwdod, ac yn darparu grantiau i fudiadau megis yr Urdd, y Ffermwyr Ifanc a’r Sefydliad Cerddoriaeth Cymreig. Rydym am i fwy o blant a phobl ifanc weld gwerth mewn ddefnyddio’r Gymraeg fel rhan o fywyd pob dydd, y tu allan i’r ysgol ac eu bod yn mwynhau gwneud hynny.

Urdd Gobaith Cymru: Mae Urdd Gobaith Cymru yn fudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc. Mae’n darparu amrywiaeth o weithgareddau ar draws Cymru gyfan. Mae swyddogion datblygu yn gweithio ym mhob ardal er mwyn sicrhau bod rhaglen lawn o weithgareddau yn cael ei chynnig i blant a phobl ifanc yn cynnwys clybiau wythnosol, cystadlaethau, chwaraeon, teithiau tramor a theithiau i’r gwersylloedd. Mae 50,000 o blant a phobl ifanc Cymru yn aelodau o’r Urdd. 

 

top