Ysgol Llanhari ac Ysgol Rhyd-y-grug

in Bardd with No Comments

Ysgol Llanhari ac Ysgol Rhyd-y-grug

A hithau bron yn amser arholiadau yn yr ysgolion uwchradd, fe ymwelais i ag Ysgol Llanhari ger Pont-y-clun ar gyrion Caerdydd. Doeddwn i erioed wedi bod yno o’r blaen, ond roeddwn i wedi clywed llawer am yr ysgol am fod dad, fy anti Eirian a fy wncwl Eryl wedi bod yn dysgu yno. Yn wir, fe arhosais i gydag Eirian ac Eryl (a fy nghefndryd, Iestyn a Steffan) yn Nhongwynlais y noson cyn imi fynd i Lanhari.

Fe gefais i gwmni rhai o ddisgyblion blwyddyn wyth, a fu’n esbonio imi pam fod ysgubau a beibl ar fathodyn yr ysgol. Mae’n debyg fod y ddwy ysgub (sef nifer o dywysennau ŷd wedi eu rhwymo ynghyd) yn cynrychioli ymdrech a gwaith caled, a’r beibl yn arwydd o grefydd yr ardal a’r ffaith fod gan yr ysgol yr un enw â’r eglwys leol.

Dyma gerdd ddiddorol iawn a gyfansoddodd y dosbarth gyda’i gilydd:

Llanhari,
Dyma ein bro ni,
Groes-faen, Pont-y-clun,
Llantrisant, Pen-coed,
Ein caeau chwarae
Yw’r mwyaf erioed,
O Ton-yr-efail i’r Gilfach-goch,
Môr o hwdis du a choch,
Un ysgol fawr o dri i un-deg-naw,
Pryd wneith hi stopio bwrw glaw?!
Ond o Feisgyn i Donysguboriau
Fe weithiwn yn galed i fedi’r ysgubau.

20130513-182740.jpg

Ychydig wedi’r gweithdy, fe gefais i gyfle i gwrdd â Gwynfor Dafydd, disgybl blwyddyn 11 sy’n gwneud enw i’w hun fel tipyn o fardd. Roeddwn i’n feirniad y llynedd ar gystadleuaeth farddoniaeth Cymorth Cristnogol a Divine, a rhoddais y wobr gyntaf yng nghategori’r ysgolion uwchradd i gywydd meistrolgar – fe ddysgais yn ddiweddarach mai cywydd Gwynfor oedd hwnnw. Roedd hi’n bleser treulio amser yng nghwmni bardd ifanc i fri, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr i ddarllen ac i glywed mwy o’i waith yn y dyfodol.

Yna wedyn yn y prynhawn fe yrrais lan dyffryn Taf i Ysgol Rhyd-y-grug yn Aberfan. Dyna groeso hyfryd a gefais i yno gan blant Dosbarth y Ddrudwy a Dosbarth Glas y Dorlan, a fu’n weithgar iawn ac ystyried ei bod hi’n brynhawn Gwener!

Y diwrnod blaenorol roeddwn i wedi ymweld ag Ysgol Santes Tudful ym Merthyr Tudful, lle mae model mawr o ddeinosor Brontosawrws yn sefyll yn y cae gerllaw. Dyna sioc gefais i’r diwrnod wedyn yn Ysgol Rhyd-y-grug pan ddwedodd y plant fod ganddyn nhw ddau ddeinosor – Tyranosawrws Rex bach a mawr! Eu henwau yw Lleucu a Llew, a dewisodd y plant eu henwi ar ddechrau eu cerdd hyfryd i’w hysgol nhw:

Bydd deinosoriaid – Llew a Lleucu –
Ar gae ein hysgol i’ch croesawu,
Caredig ac arbennig yw ein hathrawon,
Chwarae a chwerthin gyda’n ffrindiau ffyddlon,
Peter ein Gofalwr sy’n adeiladwr o fri,
Bu’n creu awyren, tŷ gwydr a camperfan i ni,
Dosbarthiadau lliwgar sy’n hoffi clebran
Fel y Ddrudwy fach a Glas y Dorlan,
Fe deithiwn yno ar hyd yr holl ffyrdd
I’r fan lle mae’r rhyd a’r grug sy’n wyrdd.

20130513-185041.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top